Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ΑΛΦΑ studies: Νέο Voucher έως 400 ευρώ για Εργαζόμενους “Upgrade your skills”

ΑΛΦΑ studies: Νέο Voucher έως 400 ευρώ για Εργαζόμενους “Upgrade your skills”
ΑΛΦΑ studies: Νέο Voucher έως 400 ευρώ για Εργαζόμενους “Upgrade your skills”

 

Δ.Υ.Π.Α: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε  όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 ΑΛΦΑ Studies (Κ.Δ.Β.Μ 2), με εμπειρία ετών στην επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, ανακοινώνει την παροχή εκπαίδευσης/κατάρτισης των ωφελούμενων του εν λόγω προγράμματος.

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων:

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», στο πλαίσιο της δράσης 16913- Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB2:

SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προβλέπεται να καταρτιστούν έως 150.000 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι όσοι πληρούν, κατ’ ελάχιστον, τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εργαζόμενοι
  • Με ηλικία άνω των 18 ετών.

 

Αντικείμενο της δράσης

Η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η δράση περιλαμβάνει

  • Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων

 

Μέθοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση, συνδυαστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτισης), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονης -εξ αποστάσεως- εκπαίδευσης και 20 ώρες ασύγχρονης -εξ αποστάσεως- εκπαίδευσης.

Η ημερήσια διάρκεια της διά ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ώρες. Δεν επιτρέπεται διά ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες.

 

Διάρκεια προγράμματος

  • Η διάρκεια του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι 80 ώρες
  • Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

  • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 400€

 

Ως τεκμηρίωση της εγκυρότητας των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» ο ωφελούμενος, υποχρεούται να προσκομίσει στον πάροχο τα κάτωθι έγγραφα:

  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση)
  • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. (Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr προς ΔΥΠΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913- Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη, πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

  • Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος

 

Για περισσότερες πληροφορίες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (dypa.gov.gr)

 

*Η δράση (το πρόγραμμα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

-Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!