Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ΚΕΛΕ – Νέο Σεμινάριο – Διεθνής Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ) – IACAFM. IFRS CERTIFICATE & DIPLOMA (IACAFM – International Association of Certified Accountants and Financial Managers)

ΚΕΛΕ – Νέο Σεμινάριο – Διεθνής Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ) – IACAFM. IFRS CERTIFICATE & DIPLOMA (IACAFM – International Association of Certified Accountants and Financial Managers)

Τίτλος σεμιναρίου: Διεθνής Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ) – IACAFM. IFRS CERTIFICATE & DIPLOMA (IACAFM – International Association of Certified Accountants and Financial Managers)
Έναρξη: 10 Νοεμβρίου 2014
Διάρκεια: 3,5 μήνες
Διεξαγωγή: Δευτέρα 18:00-21:30 / Τετάρτη 18:00-21:30
 
Μπείτε Δυναμικά στην Αγορά Εργασίας
Η εισαγωγή των ΔΠΧΠ σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο, έφερε μια μεγάλη πρόκληση για τους λογιστές , εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές , τις φορολογικές αρχές και τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών , χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών στον κόσμο . Η πρόκληση είναι να κατανοήσουμε με ακρίβεια τις βασικές διαφορές στο λογιστικό χειρισμό των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τα τοπικά λογιστικά πρότυπα , καθώς και το μεγάλο αριθμό των εξαιρέσεων και των επιλογών των λογιστικών αρχών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οντότητες που υιοθετούν τα ΔΠΧΠ.
Ακολουθώντας τις τάσεις και λόγω των αναγκών της αγοράς , το ΚΕΛΕ σε Αποκλειστική Στρατηγική Συνεργασία με τον Διεθνή Οίκο IACAFM – International Association of Certified Accountants and Financial Managers, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ,ανάπτυξε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για όλους που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αρχίσουν τις σπουδές τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), σε ένα πρακτικό και αποτελεσματικό Σεμινάριο.
Οι συμμετέχοντες θα αντιμετωπίσουν με πρακτικό τρόπο όλα τα πρότυπα IFRS ( Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ) , όπως εκδόθηκαν από την IASB και τις κύριες ερμηνείες (SIC/IFRIC) συνδεδεμένες με τα πρότυπα αυτά . Το μάθημα περιλαμβάνει πλήθος πρακτικών ασκήσεων και ερωτήσεων . Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για να φέρει μια ισχυρή γνώση για τους συμμετέχοντες σε ένα πρακτικό και αποτελεσματικό επίπεδο.
H παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην λήψη International Certificate & Diploma του Διεθνή Οίκου IACAFM – International Association of Certified Accountants and Financial Managers, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ποιος είναι ο Οίκος IACAFM – International Association of Certified Accountants and Financial Managers;
Η IACAFM προωθεί διάφορες πιστοποιήσεις σε όλο τον κόσμο και ειδικεύεται σε διάφορες βιομηχανίες. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της , η IACAFM διεξάγει επίσης έρευνα και τεχνικές μελέτες σε διάφορους τομείς των διεθνών λογιστικών προτύπων και οικονομικών . Η IACAFM είναι ένας Διεθνής Οίκος με πολλούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οικονομικών και της λογιστικής σε όλο τον κόσμο και έχει ένα σημαντικό αριθμό μελών από διαφορετικές χώρες που ενδιαφέρονται για τις σπουδές λογιστικής και έρευνας . Η IACAFM προσφέρει την ευκαιρία για δικτύωση και συνεχή εκπαίδευση για τα μέλη του και μη μέλη και έχει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών με εξειδίκευση σε διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του. Η αποστολή του είναι να βοηθήσει τους κατόχους τίτλων IACAFM και τους επαγγελματίες στον τομέα των οικονομικών και της λογιστικής να επιτύχουν δυναμικά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και να συμβάλλει στην μελλοντική ανάπτυξη του επαγγέλματος .
 
Υλη προγράμματος:
Το πλαίσιο και το εννοιολογικό περιεχόμενο των ΔΠΧΠ ( Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ).
Πρότυπα που καλύπτουν τη γενική δομή των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές.
– Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
– Δ.Λ.Π. 7 Κατάσταση των ταμειακών ροών
– Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές πολιτικές , μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη.
Αναγνώριση εσόδων
– Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα
Υποχρεώσεις και προβλέψεις
– Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος
– Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις , ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία.
Πρότυπα που αφορούν περιουσιακά στοιχεία.
– Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα
– Δ.Λ.Π. 16 Ακίνητα , εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ( πάγια )
– Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις ( leasing )
– Δ.Λ.Π. 20 Επιχορηγήσεις
– Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού ( κεφαλαιοποίηση τόκων )
– Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
– Δ.Λ.Π. 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
– Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες
Αρχική αναγνώριση , αξιολόγηση και γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
– Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Παρουσίαση
– Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Αναγνώριση και Αποτίμηση
– Δ.Π.Χ.Π. 7 – Γνωστοποιήσεις για χρηματοπιστωτικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
– Δ.Π.Χ.Π. 9 – Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση
Αμοιβές και παροχές σε εργαζομένους.
– Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε Εργαζομένους
– Δ.Λ.Π. 26 Λογιστικοιποίηση και παρουσίαση των προγραμμάτων συνταξιοδότησης
– Δ.Π.Χ.Π. 2 Προγράμματα ανταμοιβής μετοχών
Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σχετικά με την χρηματοοικονομική απόδοση και άλλα πρότυπα
– Δ.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί Τομείς
– Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά μετοχή
– Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ( γεγονότα μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού )
– Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη
Πρότυπα που αφορούν ορισμένες δραστηριότητες ή εξειδικευμένα τμήματα.
– Δ.Λ.Π. 11 Συμβάσεις Κατασκευής
– Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
– Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία
– Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια
– Δ.Π.Χ.Π. 6 Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων
Ενοποιήσεις επιχειρήσεων και κοινοπραξίες.
– Δ.Π.Χ.Π. 10 – Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
– Δ.Π.Χ.Π. 11 – Κοινοπραξίες ( Joint Arrangements )
– Δ.Π.Χ.Π. 12 – Γνωστοποίηση των επενδύσεων σε άλλες οντότητες
– Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων
– Δ.Λ.Π. 27 Μεμονωμένες Οικονομικές Καταστάσεις
– Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Πρότυπα παρουσίασης που αφορούν συναλλαγμα και πληθωρισμό.
– Δ.Λ.Π. 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος
– Δ.Λ.Π. 29 Οι επιδράσεις του υπερπληθωρισμού
ΔΠΧΑ για πρώτη φορά, παρουσίαση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
– Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ
– Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Ενημερωθείτε δυναμικά και πρακτικά σχετικά με τα
ΔΠΧΠ – ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.
Κάθε μάθημα έχει σχεδιαστεί και ενημερώνεται συνεχώς από τον Οίκο IACAFM με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και κανονισμούς σε ισχύ και με τις παρατηρήσεις και τις οδηγίες από έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες του κλάδου . Οι εμπειρογνώμονες αυτοί συνδυάζουν τις γνώσεις τους για τα θέματα με πρακτικές εμπειρίες για την ανάπτυξη των μαθημάτων που δεν αποσκοπούν μόνο στο να διδάξει τις έννοιες , αλλά να μπορεί επίσης να εφαρμοστούν άμεσα στην επαγγελματική ή προσωπική σταδιοδρομία.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!