Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

 

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, το Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του εν λόγω Π.Μ.Σ., τεύχος Β. 3721 /31.08.2018, και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 113/27-09-2019 Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόµενους από τις 29/10/2019 µέχρι και τις 17/12/2019 να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

 1.  «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη»
 2.  «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
 3. «Πολιτισμική Αγωγή»

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής πράξης με την πολιτισμική παιδεία, δύο επιστημονικών πεδίων που λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιμο να συνεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποβλέπει στο να παράσχει στους παραπάνω πτυχιούχους: α) εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, β) εξειδικευμένη γνώση σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης ως στελέχη της εκπαίδευσης, ενισχύοντας την επιστημονική τους κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας και γ) εξειδικευμένη γνώση σε επιστήμονες και επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού, μέσω της αξιοποίησής τους σε οργανωμένες δομές πολιτιστικής εκπαίδευσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Τονίζεται ότι το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι ενδεικτικό. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει αντικατάσταση μαθημάτων, τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, της ονομασίας των κατευθύνσεων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων).

 Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που διδάσκονται σε αυτό είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ ως ανώτατο όριο φοίτησης ορίζονται τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ενενήντα (90) από αυτές αντιστοιχούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης, και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν διαλέξεις, ατομικές, συμμετοχικές και βιωματικές δραστηριότητες και γίνεται διά ζώσης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Είναι ωστόσο δυνατόν ορισμένα μαθήματα αλλά και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας να πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι ενδεικτικοί τίτλοι των μαθημάτων του Προγράμματος ανά ειδίκευση μπορείτε να τους δείτε στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» υποστηρίζει μια σειρά από δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα για τους φοιτητές του όπως βραβεία, υποτροφίες, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις, βιωματικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικές ασκήσεις σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. διοργανώνει συνέδρια – ημερίδες με δωρεάν συμμετοχή των φοιτητών του, επισκέψεις σε μουσεία και άλλους χώρους πολιτισμού καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών ή και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των εισακτέων θα πραγματοποιηθεί μέσω: α. Μοριοδότησης των πιστοποιημένων προσόντων του κάθε υποψηφίου και β. Προσωπικής συνέντευξης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση και το φάκελο με τα δικαιολογητικά του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Προγράμματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (διατίθεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος).
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας.
 6. Άλλα αντίγραφα πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
 7. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 8. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αναγνωρίζονται κατά το ΑΣΕΠ).
 9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 10. Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).
 11. Αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν).
 12. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).
 13. Συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). Η μία τουλάχιστον εκ των δύο συστατικών επιστολών δύναται να προέρχεται από ακαδημαϊκό δάσκαλο.
 14. Όποιο επιπρόσθετο πιστοποιητικό κρίνουν σημαντικό για την αξιολόγηση του φακέλου τους

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Μ.Σ.

Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα υλοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση θα πραγματοποιείται καθημερινές, δύο έως τρία απογεύματα εβδομαδιαίως.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (3.500) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437,5 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην τρέχουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και για την Ειδίκευση που επιλέγουν κατά τη διαδικασία εισαγωγής.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις του νόμου. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή ή έχουν ήδη απαλλαχθεί από την καταβολή τελών φοίτησης σε άλλο Π.Μ.Σ. δε δικαιούνται απαλλαγής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (σε ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, Κεντρικό κτήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, κα Καραγεώργου Ελισσάβετ, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 29/10/2019 έως και τις 17/12/2019, ώρες 11.00-14.30.

Η αίτηση μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί από τους ενδιαφερομένους και ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 17/12/2019), στη διεύθυνση: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ΑΤΤΙΚΗ (υπόψιν κας Καραγεώργου Ελισσάβετ, κεντρικό κτήριο, Γραμματεία Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 12.00 έως 14.30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα Καραγεώργου Ελισσάβετ τηλεφωνικά στο 210-9549215 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] Οι ανακοινώσεις για τη διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. θα αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. εδώ και η ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης βαραίνει τους υποψήφιους.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνα Κουτρούμπα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες εδώ.

 

leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!